eleznin.info pro PDA eleznin.info pro PDA - 07.12. 2021
Home | Top 10 | Vyhadvanie |
Mosty a tunely: tra������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 100
eleznin stanica BratislavaLama
Peter, 17.03.2010 (27050 pretan)

elezniná stanica Bratislava–Lama leí na dvojkoajnej elektrifikovanej trati 100 (resp. 110) medzi stanicami Bratislava hl. st. a Devínska Nová Ves. elezniná tra z Gänserndorfu do Bratislavy bola do prevádzky uvedená 20. augusta 1848, take dejiny eleznice v Lamai sa zaali písa u v roku 1848. V roku 1902 bola do prevádzky uvedená aj druhá koaj medzi Bratislavou a Devínskou Novou Vsou. O 65 rokov neskôr bola tra Bratislava – Kúty elektrifikovaná TNS 25 kV, 50 Hz a prvý elektrický vlak do Bratislavy prišiel 10. novembra 1967.

elezniná stanica v Lamai je najmenšia bratislavská stanica, má štyri priebené dopravné koaje, ktoré umoujú v prípade potreby kriovanie vlakov, alebo predbiehanie osobných vlakov rýchlikmi, resp. predbiehanie nákladných vlakov.
 
Osobný vlak do Kútov zastavil na koaji . 2
Stanica Bratislava-Lama
 
Výpravná budova je umiestnená po avej strane v smere do Devínskej Novej Vsi. V roku 2007 prešla rekonštrukciou (zateplenie) a dostala nový vzhad.
 
Výpravná budova - stav v roku 2005
Stanica Bratislava-Lama
 
Výpravná budova - stav v roku 2007
Stanica Bratislava-Lama
 
Okrem uvedených dopravných koají bola v stanici jedna menšia vleka (koaj 5a) pri tunajšej malej tlaiarni. Vleka však bola zrušená a koaj bola znesená.
 
Zaústenie koaje vleky (naavo) do devínskeho zhlavia
Stanica Bratislava-Lama
 
Koajisko stanice leí takmer celé v oblúku. Pre nedostatok miesta sú odchodové svetelné návestidlá na devínskej strane umiestnené na lávke nad koajami.
 
Vchod do stanice od Bratislavy
Stanica Bratislava-Lama
 
Odchodové návestidlá umiestnené na lávke
Stanica Bratislava-Lama
 
Okrem toho sú v stanici alšie (kusé) koaje, ktoré pre svoje stroje a zariadenia vyuíva a.s. Slovenské tunely, ktorá tu v Lamai má svoje sídlo (na fotke hore koaje úplne naavo).
 
Stavadlo na devínskej strane
Stanica Bratislava-Lama
 
Tesne za devínskym zhlavím je postavený cestný nadjazd nad traou. Tra smerom do Devínskej Novej Vsi pokrauje krátkym zárezom.
 
Vlak EC vchádza do stanice a prechádza popod cestný nadjazd
Stanica Bratislava-Lama
 
Pri výstavbe nového úseku cesty I/2 v Lamai bol postavený ponad elezninú tra nový cestný most na Rázsochy. Z tohto dôvodu boli v roku 2006 preloené vchodové návestidlá a predzvesti od Bratislavy.
 
Nový cestný most a zrušené vchodové návestidlá
Stanica Bratislava-Lama
 
Nástupištia pre cestujúcich boli vybudované pri koaji 1, 2 a 3. V roku 2008 bolo pri koaji . 3 (pri výpravnej budove) vybudované nové nástupište s povrchom zo zámkovej dlaby. iastone bolo obnovené aj sypané nástupište pri koaji . 1.
 
Rekonštrukcia nástupíš pri koaji . 1 a 3
Stanica Bratislava-Lama
 
Pre obyvateov Lamaa a pre cestujúcich bola nad koajiskom vybudovaná lávka pre peších, ktorá umouje bezpený prechod medzi stanicou a mestskou asou leiacou v prevanej miere na pravej strane elezninej trate. Okrem toho môu cestujúci vyui zastávku MHD, ktorá leí v tesnej blízkosti stanice.
 
Vynovená výpravná budova a nové nástupište
Stanica Bratislava-Lama
 
Stanica Bratislava-Lama  v roku 2008
Stanica Bratislava-Lama
 
elezniná stanica v Lamai patrí k menším staniciam v Bratislave nielen potom staniných koají a významom, no napriek tomu má svoje aro. Vo fotoalbume sú uverejnené alšie fotografie z nedávnej histórie stanice. Foto: © autor

Svisiace lnky:
Z Archvu: Ke okuliarniky do Viedne chodili (17.08.2010)
Zastvka Bratislava-elezn studienka a erven most (22.04.2010)
Z archvu: Odklonov povodov vlaky 2006 (14.02.2009)
160 rokov elezninej trate z Gnserndorfu do Bratislavy (20.08.2008)
Druh Bratislavsk (Lamask) tunel op v prevdzke (21.04.2008)
Oprava druhho Bratislavskho tunela finiuje (11.12.2007)
Tra 100: Bratislava hl.st. - Devnska Nov Ves - Marchegg BB - Viede BB (27.09.2007)


Home